Turun toriparkin päätöksentekoon ja valmisteluun osallistuneet jäävit poliitikot ja virkamiehet

Toriparkin mahdollistavan kaavan hyötyjinä on pidettävä Turun Toriparkki Oy:n lisäksi sen vastuuhenkilöitä sekä sen osakasyrityksiä. Jääviyden määrittelee kuntalain 52§ ja hallintolain 27-30§. Lautakunnissa, kaupunginhallituksessa ja virkamiehinä esteellisiä osallistumaan päätöksentekoon ja valmisteluun ovat siis mm. osakasyritysten hallitusten, hallintoneuvostojen ja vastaavien jäsenet. Valtuustossa jääviys on suppeampi. Jäävejä käsittelemään asioita ovat valtuustossa ne, joita tai joiden hallintolain 28§ 2 ja 3. momentissa tarkoitettua läheistä asia koskee henkilökohtaisesti. Lautakunnissa ja muissa toimielimissä jääviys on laajempi ja koskee mm. asiasta hyötyvien tahojen hallituksia ja hallintoneuvostoja. Lakia on siteerattu alla.

Turun Toriparkki Oy:n osakkaat

Turun Toriparkki Oy:n vastuuhenkilöt

Jääviyksistä löytyy lisätietoa Meidän Turku ry:n valituksesta Maija Perhoa lukuun ottamatta. As Oy Pyramidin valituksessa on mainittu Maija Perhon jääviys.

Meidän Turku ry:n valitukset
Meidän Turku ry:n valitus asemakaavasta:

Meidän Turku ry:n valitus esisopimuksesta:

Merkittävimmät jääviydet:

1. Maija Perho (kok)

EDIT: Tarkistettu 21.9 Jussi Perhon lausunnon perusteella
Turun Toriparkki Oy:n asianajaja Jussi Perhon Maija Perhon puolesta kirjoittama lausunto
Kokoomuksen valtuustoryhmän pj, Maija Perho, joka allekirjoitti aloitteen ylimääräisestä valtuuston kokouksesta, ehdotti valtuustossa kaavan ja esisopimuksen hyväksymistä sekä kannatti kansanäänestyksen järjestämättä jättämistä, on Turun Toriparkki Oy:n nimenkirjoitusoikeutetun asianajaja Jussi Perhon sisar (ks. Turun Toriparkki Oy:n vastuuhenkilöt-linkki).
EDIT: mahdollisesti väärä tulkinta
Tällöin hän on kuntalain 52§ ja hallintolain 28§ 2 ja 3 momentin mukaan jäävi myös valtuustossa, koska hänen veljensä hallintolain 28 § 2 momentin mukaan ”avustaa taikka edustaa asianosaista”ratkaisusta on Jussi Perholle ”odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa” hallintolain 28 § 3 momentin mukaan./EDIT loppu

Päätös asemakaava-asiassa, Turun kv 18.6.2012

Päätös esisopimusasiassa, Turun kv 18.6.2012

Päätös kansanäänestysasiassa, Turun kv 18.6.2012

Turun Toriparkki Oy:n vastuuhenkilöt

Tällöin Maija Perho on kuntalain 52§ ja hallintolain 28§ 2 ja 3 momentin mukaan jäävi myös valtuustossa.

Perhon toiminta on ollut asiassa ratkaisevaa. Hän on tehnyt asiassa kaksi esitystä ja kannattanut kolmatta, kaikissa Turun Toriparkki Oy:n edun mukaisesti. Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajana hän on neuvotellut asiasta ryhmänsä edustajana sekä voinut vaikuttaa ryhmänsä kannanmuodostukseen, erityisesti vaikuttaen siihen, että asiaa epäilevät eivät äänestäneet vastaan tai tyhjää.

Jussi Perhon toiminta Turun Toriparkki Oy:n asianajajana on voinut vaikuttaa Maija Perhoon kolmella tavalla:
1. Jussi Perho on voinut vaikuttaa Maija Perhoon vakuuttamalla sisartaan toriparkkihankkeen hyödyllisyydestä ja eduista, sukulaisuussuhde on voinut vaikuttaa harkintaan esimerkiksi niin, että hankkeen ilmeiset haitat on sivuutettu.
2. Maija Perho on voinut olla huolissaan veljensä toimeksiannoista; Turun toriparkki Oy:n hankkeen kaatuminen olisi voinut vaikuttaa Jussi Perhon toimeksiantoihin laajemminkin kuin vain toriparkkihankkeen toimeksiannon menettämisenä. EDIT: Jussi Perho on ollut , Turun toriparkki Oy:n lisäksi sen eräiden osakkaiden asiamies, joka ilmenee mm. siitä, että hän on allekirjoittanut ”Kiinteistönomistajien kirjeet” Stiftelsen för Åbo Akademin ja Kiinteistö Oy Eerikinkatu 8:n puolesta.
3. Jussi Perho on mahdollisesti voinut ehdottaa Maija Perholle toimintatapoja hankkeessa; asiassahan on vaikuttamassa mm. hankkeen poikkeuksellinen käsittelyaikataulu, hankkeen poikkeuksellinen viemistapa kaupunginvaltuustoon sekä kaupunginvaltuustossa tehdyt esitykset.
4. EDIT lisäys: Jussi Perho on kaupungin lausuntoehdotuksen mukaan edustanut Turun Toriparkki Oy:tä neuvotteluissa esisopimuksesta.
5. EDIT lisäys: Koska Jussi Perho on Turun Toriparkki Oy:n lisäksi myös ainakin eräiden sen osakkaiden asianajaja, asemakaavan kaatuminen olisi johtanut useiden toimeksiantojen menettämiseen ja siten Jussi Perholle huomattavaan taloudelliseen vahinkoon asianajotoimiston osakkaana.

EDIT: Erityisesti perusteiden 2, 4 ja 5 osalta on arvioitava, että päätökset asiassa ovat koskeneet Jussi Perhoa henkilökohtaisesti

Esimerkki tavasta, jolla Jussi Perho on toiminut myös Turun Toriparkki Oy:n osakkaiden  asianajajana selviää tästä liitteestä.
Kiinteistönomistajien kirjeet
Sukulaisuus selviää tästä:
Heikki Perhon kansanedustajatiedot

Perhon jääviyteen kuuluu mielenkiintoinen alaviite. Mikäli Perho olisi ratkaisevassa kokouksessa 18.6.2012 jäävännyt itsensä, hänen tilalleen olisi mahdollisesti tullut varavaltuutettu Noora Viikari, joka oli varavaltuutettu Pauli Kossilan jälkeen seuraavana kutsumisjärjestyksessä. Viikari on suhtautunut mm. vaalikoneessa kriittisesti toriparkkin.
Viikarin vastaukset YLE:n vaalikoneessa 2008
Vaalitulos, Viikari seuraava vertailulukujärjestyksessä paikalla olleen Kossilan jälkeen.

2. Niko Kyynäräinen

Niko Kyynäräinen (Sdp) on kirjoittanut Turun Seudun kehittämiskeskuksen vt. elinkeinojohtajana virkamiehenä lyhyen, virheellisen ja puutteellisen, mutta toriparkkia perusteetta ylistävän kirjeen, jota on käytetty kaupallisten vaikutusten arvioinnin sijasta:

TSeK:N kirje toriparkin vaikutuksista:

Niko Kyynäräinen on Turun Toriparkki Oy:n osakkaan, TOP:n hallintoneuvoston jäsen,  ja siksi jäävi virkamiehenä.
TOP:n hallintoneuvosto

3. Henry Toivari (Sdp)

Henry Toivari on osallistunut toriparkin esisopimuksen käsittelyyn kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan varapuheenjohtajana ja äänestänyt puolesta.

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja 23.5.2012:

TOP:n hallintoneuvosto

4. Toni Eklund (sdp) ja Minna Arve (kok)

Toni Eklund ja Minna Arve ovat osallistuneet kaupunginhallituksessa 5.12.2011 toriparkin kaavan käynnistämispäätöksen tekemiseen. Päätöksessä on lyöty lukkoon mm. keinotekoisen kireä aikataulu ja poikkeusmenettely. Eklund ja Arve ovat myöhemmin jäävänneet itsensä kaupunginhallituksen käsitellessä kaavaa.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja 5.12.2011:

Eklund kuuluu TOP:n hallintoneuvostoon, ks. linkit yllä.

Minna Arve kuuluu Turun Toriparkki Oy:n osakkaan Liedon säästöpankin isännistöön, hänet on valittu 15.11.2011 ennen Toriparkin kaavoituksen uudelleenkäynnistämispäätöstä, 5.12.2011.

Liedon säästöpankin tiedote

Oleelliset kunta- ja hallintolain momentit:

Kuntalaki (Finlex):

52 § (5.12.2003/1034)
Esteellisyys
Valtuutettu on valtuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, joka koskee henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hallintolain (434/2003) 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua läheistään. Milloin valtuutettu ottaa osaa asian käsittelyyn muussa toimielimessä, häneen sovelletaan mitä kyseisen toimielimen jäsenen esteellisyydestä säädetään.
Muun luottamushenkilön, tilintarkastajan sekä kunnan viranhaltijan ja työntekijän esteelli-syydestä on voimassa, mitä hallintolain 27–30 §:ssä säädetään.

Hallintolaki (Finlex)

28 §
Esteellisyysperusteet

Virkamies on esteellinen:

1) jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen;

2) jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;

3) jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen;

4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;

5) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallin-toneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;

6) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä kuuluu viraston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitoksen ohjaukseen tai valvontaan; tai

7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

Läheisellä tarkoitetaan 1 momentissa:

1) virkamiehen puolisoa ja virkamiehen lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa, isovan-hempaa ja virkamiehelle muuten erityisen läheistä henkilöä samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa;

2) virkamiehen vanhempien sisarusta sekä hänen puolisoaan, virkamiehen sisarusten lapsia ja virkamiehen entistä puolisoa; sekä

3) virkamiehen puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa ja isovanhempaa samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa sekä virkamiehen puolison sisarusten lapsia.

Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Mainokset
Kategoria(t): Uncategorized. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s